Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

1) Een eventuele klacht die voortvloeit uit een overeenkomst kan schriftelijk of per email worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, een situatiebeschrijving waar de klacht betrekking op heeft en een concreet voorstel om tot een oplossing te komen. Bedrijf In Training zal binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing van de klacht.
2) Mochten Bedrijf In Training en de opdrachtgever het niet eens worden over een oplossing, dan kan de opdrachtgever zich voegen tot het arbeidsrechtkantoor AN-i (www.beroepsregeling.nl). Bedrijf In Training beschouwt het oordeel van deze onafhankelijke arbiter als bindend en zal de gedane aanbevelingen zo spoedig mogelijk ten uitvoer brengen.
3) Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam, welke bij uitsluiting bevoegd is om van de zaak kennis te nemen.
4) Klachten worden geregistreerd door Bedrijf In Training en bewaard voor een periode van 12 (twaalf) maanden, gerekend vanaf het moment van afhandeling. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy uitsluitend inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

U vindt onze klachtenprocedure eveneens in het laatste artikel van de:
Algemene voorwaarden
Productvoorwaarden Professionalisering