Productvoorwaarden Professionalisering

Productvoorwaarden Professionalisering

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. Deze productvoorwaarden beslaan 12 (twaalf) artikelen, van artikel 1 a. t/m artikel 13 e., hierna te noemen ‘deze voorwaarden’.
b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bedrijf In Training, hierna te noemen ‘BIT’.
c. Deze voorwaarden betreffen de opdracht tot het verzorgen van een cursus, training of coaching, hierna te noemen ‘de opdracht’.
d. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door BIT.
e. Wanneer eventuele voorwaarden van de opdrachtgever strijdig blijken met deze voorwaarden, dan zijn deze laatst genoemde voorwaarden onverminderd van kracht.
f. BIT is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangegeven tijdstip. Voor elke opdracht gelden de voorwaarden zoals deze bekend waren bij de opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
g. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 2 De opdracht

a. Een cursus of training bestaat uit één of meerdere workshops.
b. Een workshop heeft de duur van 3 (drie) klokuren minus een pauze van 15 (vijftien) minuten.
c. Een fysieke workshop wordt verzorgd voor maximaal 15 deelnemers en een online workshop wordt verzorgd voor minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers.
d. Een online workshop wordt in principe verzorgd met behulp van de videoconferentie software van Zoom.us, tenzij de opdrachtgever en de trainer met wederzijdse instemming overeenkomen om gebruik te maken van andere software.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

a. Alle door BIT opgestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen.
b. Elke overeenkomst tussen BIT en de opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van een offerte. Indien gewenst, mag deze acceptatie digitaal plaatsvinden door gebruik te maken van e-mail. Een dergelijke schriftelijke acceptatie zal worden beschouwd als de ondertekening van de offerte.
c. Indien de offerte is ondertekend door meer dan één opdrachtgever, dan zijn al deze opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden.
d. In het geval van een open inschrijving zal de betaling van het geoffreerde bedrag worden beschouwd als de ondertekening van de offerte.

Artikel 4 Wijziging door de opdrachtgever

a. De opdrachtgever heeft het recht om de aanvangsdatum van een opdracht zonder opgaaf van redenen per e-mail of per aangetekende brief te wijzigen. De verzenddatum van de email of de datum van het poststempel van de aangetekende brief worden beschouwd als het moment van wijzigen.
b. Wanneer de te wijzigen aanvangsdatum van de opdracht ligt in de maanden augustus tot en met maart, dan zal de nieuwe datum van de opdracht komen te liggen in het lopende schooljaar, welke loopt tot en met juli.
c. Bij wijziging van de aanvangsdatum van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever langer dan 1 (één) maand voor aanvang van de opdracht, wordt 20% (twintig procent) van het totaal overeengekomen bedrag als aanpassingskosten in rekening gebracht.
d. Bij wijziging van de aanvangsdatum van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever binnen 1 (één) maand voor aanvang van de opdracht doch langer dan 14 (veertien) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 30% (dertig procent) van het totaal overeengekomen bedrag als aanpassingskosten in rekening gebracht.
e. Bij wijziging van de aanvangsdatum van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 40% (veertig procent) van het totaal overeengekomen bedrag als aanpassingskosten in rekening gebracht.
f. Er worden geen aanpassingskosten in rekening gebracht wanneer de wijziging van de aanvangsdatum is vereist door een ten dage van de aanvangsdatum geldende wettelijke beperking, zoals bijvoorbeeld de danmalig geldende maatregelen ten aanzien van het coronavirus.

Artikel 5 Annulering door de opdrachtgever

a. De opdrachtgever heeft het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen per e-mail of per aangetekende brief te annuleren. De verzenddatum van de email of de datum van het poststempel van de aangetekende brief worden beschouwd als het moment van annuleren.
b. Bij annulering langer dan 1 (één) maand voor aanvang van de opdracht, wordt 40% (veertig procent) van het totaal overeengekomen bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
c. Bij annulering binnen 1 (één) maand voor aanvang van de opdracht doch langer dan 14 (veertien) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 70% (zeventig procent) van het totaal overeengekomen bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
d. Bij annulering binnen 14 (veertien) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 100% (honderd procent) van het totaal overeengekomen bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
e. Bij annulering van een opdracht waarvan de aanvangsdatum eerder reeds werd gewijzigd, worden de annuleringskosten in rekening gebracht, zoals deze in rekening zouden zijn gebracht op het moment van de eerdere wijziging, minus de eventueel reeds betaalde aanpassingskosten.
f. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de opdracht deze tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige restitutie.

Artikel 6 Annulering of opschorting door BIT

a. BIT heeft het recht om onder opgaaf van redenen de opdracht te annuleren. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht op een algehele terugbetaling van het totaal aan BIT betaalde bedrag met betrekking tot de geannuleerde opdracht.
b. BIT heeft het recht om onder opgaaf van redenen de deelname van een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht om een andere deelnemer in plaats van de geweigerde deelnemer aan te wijzen of op terugbetaling van een deel van het totaal aan BIT betaalde bedrag naar rato van het aantal geweigerde deelnemers.
c. BIT heeft het recht om de opdracht te weigeren dan wel op te schorten indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.
d. Indien de opdrachtgever en BIT overeenkomen om de opdracht in enigerlei vorm te wijzigen, dan behoudt BIT zich het recht voor om de tijdsplanning van de opdracht te herzien.

Artikel 7 Betaling en incasso

a. BIT kan de opdrachtgever direct na de totstandkoming van de overeenkomst factureren, ongeacht de datum van de opdracht.
b. Eventuele bijkomende kosten zullen apart worden gefactureerd.
c. De opdrachtgever dient een factuur volledig te voldoen binnen 14 (veertien) dagen vanaf de factuurdatum.
d. Betaling geschiedt op de door BIT aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij dit is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen BIT en de opdrachtgever.
e. De vergoeding voor de reistijd en de reiskosten van de trainer zijn in de overeenkomst inbegrepen.
f. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag inclusief btw vanaf 14 (veertien) dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.
g. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of het staken van de werkzaamheden van de opdrachtgever zijn alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.
h. BIT zal kredietfacturen verrekenen met openstaande nog te betalen facturen. Is verrekening niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan vindt uitbetaling, of gedeeltelijke uitbetaling, plaats binnen 14 (veertien) dagen vanaf de factuurdatum.
i. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling staat het BIT vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

a. De door BIT verzorgde cursussen en/of ontwikkelde materialen blijven eigendom van BIT en kunnen nimmer door de opdrachtgever of de door hem aangemelde deelnemers in eigen beheer aan derden worden verstrekt, tenzij dit is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen BIT en de opdrachtgever.
b. Al het aan de deelnemers verstrekte materiaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de deelnemers zich persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven.
c. Het auteursrecht op de door BIT ontwikkelde materialen blijft aan BIT. Op elke overtreding verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van BIT een dadelijk en in zijn geheel opvorderbare boete van € 10.000,- (tienduizend euro). Meerdere geleden schade wordt te allen tijde door BIT op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 9 Geheimhouding en privacy

a. BIT en de opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding van elke vorm van informatie die zij van elkaar ontvangen.
b. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van BIT aan derden geen mededeling doen over de werkwijze en dergelijke van BIT.
c. BIT zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
d. Indien de opdrachtgever het veiligheidsplan van de organisatie doet toekomen aan BIT, dan zal deze door BIT uitsluitend worden gebruikt om de opdracht op de overeengekomen wijze vorm te geven.
e. Door het aangaan van een overeenkomst met BIT wordt aan BIT toestemming verleend voor de automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens van zowel de opdrachtgever als de door hem aangemelde deelnemers. Al deze persoonsgegevens zal BIT uitsluitend gebruiken voor de eigen activiteiten. BIT zal alle persoonsgegevens beheren op een wijze die wordt voorgestaan door de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 10 Wederzijdse verplichtingen

a. BIT verplicht zich om de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting.
b. BIT bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
c. BIT heeft de beschikking over trainers, over trainingsacteurs en over trainers die eveneens bevoegd zijn als trainingsacteur. Op verzoek van de opdrachtgever kan BIT naast een trainer ook één of meerdere trainingsacteurs inzetten. Bij de inzet van meer dan één trainingsacteur kan BIT ervoor kiezen om een trainer in te zetten die eveneens bevoegd is als trainingsacteur.
d. Offertes van BIT zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever hiertoe heeft verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar zijn beste weten alle benodigde informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
e. De opdrachtgever verstrekt uiterlijk volgens het overeengekomen tijdschema alle benodigde gegevens en documenten.
f. De opdrachtgever zorgt binnen de eigen organisatie voor een adequate werkruimte en eventueel benodigde personele ondersteuning, voor zover deze voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

a. BIT is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van een mogelijk aan BIT toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht.
b. Alle deelnemers worden geacht verzekerd te zijn en hun werkgever is verplicht om een ongevallenrisicoverzekering voor hen af te sluiten. BIT aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens enig lichamelijk letsel tijdens of na fysieke activiteiten.
c. Het staat BIT vrij om ten behoeve van een zo goed mogelijke uitvoering van de opdracht een externe trainer te betrekken. In een dergelijk geval zal deze zich committeren aan deze voorwaarden en namens BIT hierin optreden.
d. BIT is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden.
e. De opdrachtgever vrijwaart BIT voor aanspraken van derden.
f. BIT is niet aansprakelijk voor diefstal, derving of verlies van goederen van opdrachtgever en of de door hem aangemelde deelnemer(s).
g. Zowel BIT als de opdrachtgever mogen tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 12 (twaalf) maanden na beëindiging van de opdracht niet een medewerker van de andere partij in dienst nemen of met deze medewerker over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de andere partij.

Artikel 12 Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert c.q. belemmert en die niet aan BIT is toe te rekenen. Hieronder zijn inbegrepen, doch niet uitputtend: stakingen binnen andere bedrijven dan BIT, algemene vervoersproblemen, ziekte van de trainer en onvoorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan BIT afhankelijk is.
b. In geval van overmacht worden de verplichtingen van BIT opgeschort. Indien dit langer duurt dan 2 (twee) maanden dan zijn zowel de opdrachtgever als BIT bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13 Toepasselijk recht en klachtenprocedure

a. Op iedere overeenkomst tussen BIT en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
b. Een eventuele klacht die voortvloeit uit deze overeenkomst kan schriftelijk of per email worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, een situatiebeschrijving waar de klacht betrekking op heeft en een concreet voorstel om tot een oplossing te komen. BIT zal binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing van de klacht.
c. Mochten BIT en de opdrachtgever het niet eens worden over een oplossing, dan kan de opdrachtgever zich voegen tot het arbeidsrechtkantoor AN-i (www.beroepsregeling.nl). BIT beschouwt het oordeel van deze onafhankelijke arbiter als bindend en zal de gedane aanbevelingen zo spoedig mogelijk ten uitvoer brengen.
d. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam, welke bij uitsluiting bevoegd is om van de zaak kennis te nemen.
e. Klachten worden geregistreerd door BIT en bewaard voor een periode van 12 (twaalf) maanden, gerekend vanaf het moment van afhandeling. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy uitsluitend inzichtelijk voor direct belanghebbenden.